Raport bieżący nr 47/2022


Zawarcie umów w związku z objęciem TAURON Wydobycie S.A. systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych

20.12.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z 8 kwietnia 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że TAURON Wydobycie S.A. („TWD”, spółka zależna od Emitenta) w dniu 20 grudnia 2022 r. zawarł następujące umowy:
- z Ministrem Aktywów Państwowych umowę o podwyższenie kapitału zakładowego TWD,
- ze Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych - umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TWD („Umowy”).

Umowy zostały zawarte w ramach zaakceptowanego przez Ministra Aktywów Państwowych wsparcia publicznego dla TWD w formie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w 2022 r. („System Wsparcia”) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego („Ustawa”) i rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych na 2022 r.

Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych TWD nastąpi w formie podwyższenia kapitału zakładowego TWD w zamian za wniesiony przez Skarb Państwa wkład niepieniężny w postaci skarbowych papierów wartościowych – obligacji skarbowych („Obligacje”). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w ramach kapitału docelowego, na podstawie podjętej w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwały Zarządu TWD.

Zgodnie z zawartymi Umowami kapitał zakładowy TWD zostanie podwyższony w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, z kwoty 400 286 790 zł o kwotę 10 zł, tj. do kwoty 400 286 800 zł, poprzez emisję jednej imiennej, zwykłej akcji serii M o wartości nominalnej 10 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci 203 603 sztuk Obligacji. Wartość środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży Obligacji przez TWD szacowana jest na 177,6 mln zł. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad jej wartością nominalną stanowić będzie agio, księgowane na kapitał zapasowy TWD, zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeniesienie własności wkładu niepieniężnego na TWD nastąpi poprzez dokonanie zapisu na rachunku depozytowym TWD.

Środki pozyskane ze sprzedaży Obligacji będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności TWD zgodnie z zasadami dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych, o których mowa w art. 5f Ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących