Raport bieżący nr 48/2022


Przeniesienie prawa własności 100 proc. akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na rzecz Skarbu Państwa

31.12.2022

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2021 z 15 września 2021 r., nr 39/2022 z 13 września 2022 r., nr 40/2022 z 12 października 2022 r., nr 42/2022 z 21 października 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2022 z 14 grudnia 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 31 grudnia 2022 r. powziął informację od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TAURON Wydobycie S.A. („TWD”) o dokonaniu wpisu w rejestrze wskazującego Skarb Państwa jako nabywającego akcje TWD od Emitenta.

W następstwie wyżej wymienionego wpisu z dniem 31 grudnia 2022 r. doszło do przeniesienia prawa własności akcji TWD z Emitenta na Skarb Państwa.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących