Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.

05.01.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („PGG”) zostały zawarte umowy dotyczące zakupu węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. („Umowy”).

Umowy obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r. i zostały zawarte na czas nieoznaczony.

Szacowana wartość określonych w Umowach dostaw węgla na 2023 rok wyniesie ok. 960 mln zł. Emitent wskazuje, że 77 proc. wartości zakontraktowanego na 2023 rok węgla przypada na TAURON Wytwarzanie S.A. (podmiot, który w ramach rządowego programu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce ma zostać wydzielony do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego), a pozostałe 23 proc. na TAURON Ciepło Sp. z o.o. (podmiot, który pozostanie w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta).

Ceny węgla w dostawach w kolejnych latach obowiązywania Umów ustalane będą w drodze negocjacji między stronami w oparciu o aktualną sytuację rynkową.

Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w wysokości 10 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż PGG jest strategicznym partnerem Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie dostarczania paliwa węglowego. W 2021 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 76 proc. łącznego wolumenu paliwa zakupionego przez Emitenta od dostawców spoza Grupy TAURON.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących