Raport bieżący nr 3/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – otrzymanie wezwań do zapłaty i złożenia oświadczeń od RAFAKO S.A.

13.01.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z 17 kwietnia 2014 r. dotyczącego kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II (dalej: Blok) – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA, zawartego w dniu 17 kwietnia 2014 r. (dalej: Kontrakt) oraz raportu bieżącego nr 2/2023 z 11 stycznia 2023 r. TAURON Polska Energia S.A. (dalej: Emitent) informuje, że TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta) oraz Emitent w dniu 13 stycznia 2023 r. otrzymały od RAFAKO S.A. wezwania do zapłaty (dalej: Wezwania).

Przedmiotem Wezwania skierowanego do TAURON Wytwarzanie S.A. są roszczenia o zapłatę:
- 1 500 000 zł na rzecz wskazanych przez RAFAKO S.A. organizacji pożytku publicznego z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych RAFAKO S.A. przez TAURON Wytwarzanie S.A.,
- 249 605 000 zł na rzecz RAFAKO S.A. z tytułu naprawienia przez TAURON Wytwarzanie S.A. szkody RAFAKO S.A. spowodowanej naruszeniem dóbr osobistych RAFAKO S.A. oraz utraty możliwości pozyskania przez RAFAKO S.A. nowych zleceń, wynikającej z braku redukcji gwarancji finansowych będących zabezpieczeniem Kontraktu,
- 319 447 991 zł na rzecz RAFAKO S.A. tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez RAFAKO S.A. z powodu zawinionego przez TAURON Wytwarzanie S.A wydłużenia realizacji Kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to wysokość kosztów wyliczonych przy założeniu, iż zakończenie realizacji Kontraktu nastąpi do końca 2023 roku,
- 1 450 000 zł na rzecz RAFAKO S.A. tytułem zwrotu kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii w odniesieniu do Bloku zawinionych przez TAURON Wytwarzanie S.A, a wywołanych użyciem węgla niespełniającego warunków Kontraktu, przy czym kwota ta została ustalona na dzień sporządzenia Wezwania,
- 34 471 000 zł na rzecz RAFAKO S.A. z tytułu waloryzacji wynagrodzenia RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A jednocześnie wskazało, że w przypadku niepowodzenia procesu inwestorskiego dotyczącego pozyskania inwestora dla RAFAKO S.A., z przyczyn leżących w opinii RAFAKO S.A. po stronie TAURON Wytwarzanie S.A., RAFAKO S.A będzie występować o kwotę roszczenia odszkodowawczego w wysokości nie niższej niż 300 000 000 zł.

RAFAKO S.A zastrzegło ponadto, iż w przypadku, gdy kontrahenci i partnerzy biznesowi RAFAKO S.A. - na skutek działania lub zaniechania TAURON Wytwarzanie S.A. - skierują wobec RAFAKO S.A roszczenia z tytułu kar umownych lub odszkodowawcze, RAFAKO S.A skieruje wobec TAURON Wytwarzanie S.A. roszczenia odszkodowawcze/regresowe w kwocie nie niższej niż 483 305 502,71 zł.

RAFAKO S.A. dodatkowo wezwało TAURON Wytwarzanie S.A. do złożenia oświadczenia, o treści wskazanej w wyżej wymienionym Wezwaniu, stanowiącego przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych RAFAKO S.A.

Przedmiotem Wezwania skierowanego do Emitenta są roszczenia o zapłatę:
- 1 500 000 zł na rzecz wskazanych przez RAFAKO S.A. organizacji pożytku publicznego z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych RAFAKO S.A. przez Emitenta,
- 249 605 000 zł na rzecz RAFAKO S.A. z tytułu odszkodowania za bezprawne naruszenie przez Emitenta dóbr osobistych RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A. jednocześnie wskazało, że:
- będzie występować do Emitenta o odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 483 305 502,71 zł wynikające z możliwych kar oraz odszkodowań będących przedmiotem roszczeń podmiotów na rzecz których wykonywane są umowy lub będącymi partnerami biznesowymi RAFAKO S.A. Kwota ta może wzrosnąć ze względu na dalsze roszczenia stron umów, związane z zerwaniem umów oraz opóźnieniami w ich realizacji.
- w przypadku niepowodzenia procesu inwestorskiego dotyczącego pozyskania inwestora dla RAFAKO S.A. z przyczyn leżących - w opinii RAFAKO S.A. - po stronie TAURON Wytwarzanie S.A., RAFAKO S.A będzie występować o kwotę roszczenia odszkodowawczego w wysokości nie niższej niż 300 000 000 zł.

RAFAKO S.A. dodatkowo wezwało Emitenta do złożenia oświadczenia, o treści wskazanej w wyżej wymienionym Wezwaniu, stanowiącego przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych RAFAKO S.A.

Wstępna analiza Wezwań wskazuje na ich bezzasadność. Po szczegółowej analizie pism TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Emitent podejmą stosowne kroki prawne.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących