Raport bieżący nr 4/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - akceptacja aneksów wydłużających okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania

25.01.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. Emitent otrzymał informację od TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta), iż w dniu 25 stycznia 2023 r. Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. podjął decyzję o przyjęciu aneksów nr 6 do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych („Aneksy”) stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu na budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. - Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Kontrakt”), zawartego pomiędzy konsorcjum Rafako S.A. i Mostostal Warszawa S.A. (łącznie: „Wykonawca Bloku”) a TAURON Wytwarzanie S.A. w dniu 17 kwietnia 2014 r.

Aneksy te stanowią przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, przedłożonego przez Wykonawcę Bloku, na dotychczasowych warunkach i w dotychczasowych kwotach do dnia 10 marca 2023 r.

Przed przedłużeniem, o którym mowa powyżej, okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu upływał 14 lutego 2023 roku. Łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu nie uległa zmianie i wynosi 549 820 561,76 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących