Raport bieżący nr 5/2023/K


Korekta raportu bieżącego nr 5/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

31.01.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2023 r., w którym podano niewłaściwą datę przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

Korekta polega na zastąpieniu zapisu: „Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 31 maja 2023 r.” zapisem o treści: „Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 30 maja 2023 r.”

Treść raportu po korekcie jest następująca:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 - 29 marca 2023 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 - 29 marca 2023 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022 - 29 marca 2023 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 30 maja 2023 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. - 6 września 2023 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 22 listopada 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, Spółka zamieści odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową lub jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej i skróconą informacją dodatkową, w związku z czym Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego w formie odrębnych raportów jednostkowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących