Raport bieżący nr 6/2023


Podpisanie aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.

01.02.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. podpisał aneks ustalający warunki cenowe dostaw węgla na 2023 r. w ramach wieloletniego kontraktu na zakup węgla energetycznego z TAURON Wydobycie S.A. („TWD”). Węgiel przeznaczony będzie na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do TAURON Ciepło Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta).

Szacowana wartość dostaw paliwa węglowego z TWD dla TAURON Ciepło Sp. z o.o. w 2023 r. wynosi ok. 360 mln zł netto.

Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w przypadku przekroczenia odchylenia o ponad 5 proc. w rozliczeniu rocznym. Strony ustaliły wysokość kar umownych na 5 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego należne kary umowne na zasadach ogólnych.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż TWD jest największym dostawcą paliwa węglowego dla jednostek wytwórczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z TWD stanowiły 49 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w Grupie TAURON.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących