Zawarcie umów zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą S.A.

09.02.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 r. pomiędzy Emitentem a Polską Grupą Górniczą S.A. („PGG”) zostały zawarte umowy dotyczące zakupu dodatkowych wolumenów węgla z PGG na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. („Umowy”).

Umowy obowiązują od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Szacowana wartość określonych w Umowach dostaw węgla wyniesie ok. 520 mln zł. Emitent wskazuje, że 75 proc. wartości zakontraktowanego węgla przypada na TAURON Wytwarzanie S.A., a pozostałe 25 proc. na TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w wysokości 10 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż PGG jest znaczącym partnerem Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie dostarczania paliwa węglowego. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z PGG stanowiły 22 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w Grupie TAURON.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących