Oszacowanie wielkości odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

14.02.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że na podstawie przeprowadzonych analiz otoczenia regulacyjnego na rynku energii, a w szczególności w zakresie wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta następujących aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny („Rozporządzenie”),
Emitent oszacował wartość odpisów do przekazania w 2023 roku na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen („Fundusz”) wprowadzony na mocy tych regulacji.

Obowiązek przekazywania przez wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną tzw. odpisu na Fundusz ma miejsce w sytuacji, gdy wyżej wskazane podmioty uzyskują z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ceny przewyższające limity cenowe obliczone zgodnie z przepisami Rozporządzenia. W ramach Grupy TAURON ewentualnemu obowiązkowi przekazywania odpisu na Fundusz będą podlegały spółki należące do segmentów Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii (OZE) oraz Sprzedaż.

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu, po uwzględnieniu analizy scenariuszowej w zakresie warunków rynkowych oraz warunków eksploatacyjno-technicznych, suma odpisów na Fundusz w 2023 roku powinna zawierać się w przedziale od 1,0 mld zł do 1,3 mld zł.

Jednocześnie wobec skumulowanego wpływu innych czynników Emitent nie przewiduje, że wpływ odpisów na Fundusz doprowadzi do ujemnych odchyleń szacowanej wartości EBITDA w 2023 roku względem wyników EBITDA uzyskiwanych przez Grupę TAURON na średnim poziomie z kilku poprzednich lat.

Emitent podkreśla przy tym, iż informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią prognozy wyników na rok 2023, a wyniki ocen są obarczone dużą niepewnością i ryzykiem wynikającym w szczególności z możliwych zmian stanu prawnego w przyszłości w tym zakresie, wątpliwości interpretacyjnych oraz praktyki w zakresie obliczania należnego odpisu na Fundusz, niestabilności otoczenia gospodarczego i trudnych do przewidzenia – na dzień przekazania niniejszego raportu – warunków rynkowych oraz eksploatacyjno-technicznych jednostek wytwórczych, które będą wpływały m.in. na: zapotrzebowanie na energię elektryczną, koszty produkcji energii elektrycznej, wolumeny produkcji i sprzedaży oraz rynkowe ceny energii elektrycznej.

Realne wartości niezbędne do obliczenia odpisu na Fundusz będą zależne od końcowych efektów działalności handlowej w spółkach Grupy TAURON objętych obowiązkiem uiszczania odpisów na Fundusz oraz działań Operatora Systemu Elektroenergetycznego w zakresie wymuszeń i redukcji pracy jednostek wytwórczych i w znacznej mierze będą znane dopiero w okresie realizowanej sprzedaży, na podstawie warunków rynkowych (przede wszystkim ceny sprzedaży oraz wielkości wolumenu sprzedawanej energii elektrycznej) oraz jednostkowych kosztów wytworzenia powstałych w danym okresie, które zostaną precyzyjnie rozpoznane po księgowym rozliczeniu danego okresu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących