Podpisanie przez spółkę zależną aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.

14.02.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lutego 2023 r. TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta) podpisała aneks ustalający nowe warunki cenowe dostaw węgla na 2023 r. w ramach wieloletniego kontraktu na zakup węgla energetycznego z TAURON Wydobycie S.A. („TWD”). Węgiel przeznaczony będzie na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do TAURON Wytwarzanie S.A.

Szacowana wartość dostaw paliwa węglowego z TWD dla TAURON Wytwarzanie S.A. w 2023 r. wynosi ok. 2,3 mld zł netto.

Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w przypadku przekroczenia odchylenia o ponad 5 proc. dla TAURON Wytwarzanie S.A. i o ponad 3 proc. dla TAURON Wytwarzanie S.A. – oddział Elektrownia Nowe Jaworzno – blok 910 MW. W rozliczeniu rocznym strony ustaliły wysokość kar umownych odpowiednio na 5 proc. i 20 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego należne kary umowne na zasadach ogólnych.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż TWD jest największym dostawcą paliwa węglowego dla jednostek wytwórczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z TWD stanowiły 49 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w Grupie TAURON.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących