Raport bieżący nr 11/2023


Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

16.02.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2023 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) została podpisana umowa kredytu odnawialnego na kwotę 750 000 000 zł („Umowa Kredytu”), z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności w zakresie zakupu paliwa dla spółek Grupy TAURON.

Zgodnie z Umową Kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 30 września 2023 r.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę BGK.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania obrotowego ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących