Raport bieżący nr 12/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

28.02.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z 7 lutego 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”) a konsorcjum wykonawców w składzie: RAFAKO S.A., MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”) w przedmiocie ustalenia warunków współpracy między Stronami ukierunkowanych na wypracowanie, w drodze mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, rozwiązania powstałych kwestii spornych wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie, TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż do dnia 28 lutego 2023 r. Strony nie uzgodniły ostatecznych warunków ugody.

Emitent informuje, iż Zamawiający kontynuuje prowadzone negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP w celu uzgodnienia ostatecznych warunków ugody.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących