Raport bieżący nr 13/2023


Wyniki testów na utratę wartości aktywów

02.03.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 2 marca 2023 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 r.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2022 r., analizy przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazały zasadność utworzenia odpisów w wysokości 882 mln zł z tytułu utraty wartości finansowania udzielonego spółce TAURON Wytwarzanie S.A..

Przeprowadzone analizy wykazały również zasadność dokonania odpisów w odniesieniu do wartości udziałów posiadanych przez Emitenta w TAURON Inwestycje Sp. z o.o. („TI”) oraz udzielonych na rzecz TI pożyczek o łącznej wartości 114 mln zł.

W rezultacie przeprowadzonych testów Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego brutto Emitenta o 996 mln zł.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 r., analizy przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów, a także wartości firmy w ramach segmentu Wytwarzanie w wysokości 75 mln zł. W rezultacie przeprowadzonych testów Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto Grupy Kapitałowej Emitenta o 75 mln zł.

Ujęcie powyższych odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 rok.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących