Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.

07.03.2023

W nawiązaniu do raportów bieżącego nr 7/2023 z 7 lutego 2023 r. oraz 12/2023 z 28 lutego 2023 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 marca 2023 r. TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, „Zamawiający”) i konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A., MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”) podpisały aneks („Aneks”) do porozumienia („Porozumienie”) zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2023 z 7 lutego 2023 r.

Na mocy Aneksu Strony postanowiły zmienić Porozumienie poprzez przedłużenie do dnia 22 marca 2023 r. terminu wymagalności roszczeń, o których mowa w raporcie bieżącym nr 7/2023 z 7 lutego 2023 r., a których wymagalność powstałaby w przeciwnym wypadku z dniem 28 lutego 2023 r. albo 8 marca 2023 r. Wydłużenie terminu dokonane zostało bez zrzeczenia się roszczeń.

Ponadto Zamawiający zobowiązał się powstrzymać od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie („Kontrakt”) do dnia 22 marca 2023 r. w zakresie kwoty 549 820 561,76 zł (łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu), a w zakresie pozostałej części roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy, tj. kwoty 762 619 657,15 zł do dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany Porozumienia zostały dokonane pod warunkiem zawieszającym polegającym na doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 8 marca 2023 r. podpisanych przez gwarantów aneksów do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie Kontraktu i stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu przedłużających te gwarancje do dnia 24 marca 2023 r. (włącznie z dniem 24 marca 2023 r.). W przypadku ewentualnego niespełnienia się wyżej wskazanego warunku zawieszającego Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie Strony oświadczyły, iż zamierzają prowadzić dalsze mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniami do zapłaty i notami, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. i 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. Strony zmierzają do zawarcia ugody w terminie do dnia 22 marca 2023 r., na mocy której ustalą sposób zakończenia Kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących