Wyniki szacunkowe Grupy TAURON za 2022 r. i IV kwartał 2022 r. oraz zdarzenie jednorazowe istotnie wpływające na wyniki finansowe 2022 r. i IV kwartału 2022 r.

10.03.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 10 marca 2023 r. zakończył prace w zakresie szacowania wstępnych wyników Grupy TAURON za 2022 r. i IV kwartał 2022 r. Emitent wskazuje, iż w trakcie szacowania wstępnych wyników Grupy TAURON zidentyfikował potrzebę ujęcia – w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2022 r. – odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów netto TAURON Wydobycie S.A. do wartości godziwej w wysokości oszacowanej w dniu dzisiejszym na 460 mln zł („Odpis”). Przesłanki ujęcia Odpisu zostały opisane w dalszej części niniejszego raportu. Powyższy Odpis nie wpływa na EBITDA Grupy TAURON.

Poniżej Emitent prezentuje wstępne wyniki finansowe Grupy TAURON za 2022 r. i IV kwartał 2022 r., uwzględniające w szczególności fakt ujęcia Odpisu.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 2022 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 37 825 mln zł, w tym działalność zaniechana: 1 030 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
4 016 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 940 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 476 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (779) mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 594 mln zł
- EBITDA w ramach działalności zaniechanej: 801 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 120 mln zł, w tym działalność zaniechana: EBIT (zysk operacyjny) 50 mln zł
Ujemne różnice kursowe: (124) mln zł
Zysk brutto: 136 mln zł, w tym działalność zaniechana: Zysk brutto 25 mln zł
Strata netto: (126) mln zł, w tym działalność zaniechana: Zysk netto 75 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 3 962 mln zł
Dług netto na 31 grudnia 2022 r.: 11 775 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2022 r.: 2,9x

(b) IV kwartał 2022 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 11 009 mln zł, w tym działalność zaniechana: 484 mln zł
EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
1 170 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 591 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 94 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: (111) mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 85 mln zł
- EBITDA w ramach działalności zaniechanej: 518 mln zł

EBIT (strata operacyjna): (5) mln zł, w tym działalność zaniechana: EBIT (strata operacyjna) (19) mln zł
Dodatnie różnice kursowe: 113 mln zł
Strata brutto: (512) mln zł, w tym działalność zaniechana: Strata brutto (31) mln zł
Strata netto: (523) mln zł, w tym działalność zaniechana: Strata netto (36) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 363 mln zł


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 2022 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 53,68 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 51,53 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 15,47 TWh, w tym z OZE: 1,57 TWh
Produkcja ciepła: 10,39 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 31,14 TWh
Produkcja węgla handlowego: 5,01 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 4,90 mln ton

(b) IV kwartał 2022 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,38 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,71 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,36 TWh, w tym z OZE: 0,36 TWh
Produkcja ciepła: 3,48 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,06 TWh
Produkcja węgla handlowego: 1,60 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,43 mln ton

W IV kwartale 2022 r., w ocenie Emitenta, zostały spełnione warunki ujęcia działalności prezentowanej dotychczas w ramach segmentu Wydobycie, jako działalności zaniechanej w rozumieniu MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana („MSSF 5”). Aktywa netto spółki TAURON Wydobycie S.A. zostały zgodnie z MSSF 5 przeszacowane do wartości godziwej, w wyniku czego Grupa ujęła Odpis w wysokości 460 mln zł. Z dniem 31 grudnia 2022 r. doszło do przeniesienia prawa własności akcji TAURON Wydobycie S.A. z Emitenta na Skarb Państwa.

Emitent ponadto informuje, że na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy TAURON dodatkowo wpłynęło m.in. ujęcie w IV kwartale 2022 r. odpisów aktualizujących w ramach segmentu Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 r. testów na utratę wartości, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Powyższe odpisy wpływają na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto Grupy Kapitałowej Emitenta o 75 mln zł.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 29 marca 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących