Raport bieżący nr 17/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do porozumienia z dnia 7 lutego 2023 r.

21.03.2023

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., nr 14/2023 z dnia 7 marca 2023 r. oraz nr 16/2023 z dnia 20 marca 2023 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 marca 2023 r. TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, „Zamawiający”) i konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A., MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”) podpisały aneks nr 2 („Aneks”) do porozumienia („Porozumienie”) zawartego w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.

Na mocy Aneksu Strony postanowiły zmienić Porozumienie poprzez przedłużenie:

- terminu wymagalności roszczenia RAFAKO S.A. wobec Emitenta oraz roszczenia RAFAKO S.A. wobec Zamawiającego, o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., do dnia 28 kwietnia 2023 r.,

- terminu wymagalności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie kwoty 549 820 561,76 zł (łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, dalej „Kontrakt”) do dnia 24 kwietnia 2023 r.,

- zobowiązania Zamawiającego do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy powstałych w wyniku lub w związku z realizacją Kontraktu w zakresie kwoty 549 820 561,76 zł do dnia 24 kwietnia 2023 r.,

- zobowiązania Zamawiającego do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy powstałych w wyniku lub w związku z realizacją Kontraktu w zakresie kwoty 762 619 657,15 zł do dnia 28 kwietnia 2023 r.,

- zobowiązania Stron, aby nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi oraz niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Strony zmierzają do zawarcia ugody w terminie do dnia 23 marca 2023 r., na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

Aneks wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia 23 marca 2023 r. aneksów do gwarancji przedłużających obowiązywanie tych gwarancji co najmniej do dnia 28 kwietnia 2023 r. W przypadku ewentualnego niespełnienia się wyżej wskazanego warunku zawieszającego Emitent poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących