Raport bieżący nr 18/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu

23.03.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2023 z 21 marca 2023 r., dotyczącego podpisania aneksu nr 2 („Aneks”) do porozumienia („Porozumienie”) zawartego 7 lutego 2023 r. w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, „Zamawiający”) i konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A., MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2023 z 7 lutego 2023 r. informuje, że w dniu 23 marca 2023 r. Strony nie zawarły ugody ustalającej sposób rozwiązania kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie („Kontrakt”) i rozliczenia wzajemnych roszczeń („Ugoda”).

Strony kontynuują prace w celu zawarcia Ugody. O zawarciu Ugody Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Wykonawca doręczył Zamawiającemu, podpisane przez gwarantów aneksy do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie Kontraktu stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, przedłużające termin obowiązywania gwarancji do dnia 30 kwietnia 2023 r. Tym samym spełnił się warunek zawieszający Aneksu, co oznacza, iż postanowienia Aneksu weszły w życie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących