Raport bieżący nr 19/2023


Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy

28.03.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 28 marca 2023 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto osiągniętego przez Emitenta za rok obrotowy 2022 w wysokości 67 102 592,85 zł poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Emitenta.

Podjęta decyzja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową, a przy jej podejmowaniu Zarząd Emitenta uwzględnił program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Emitenta przyjęty w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2022 - 2030 z perspektywą do 2050, w którym założono ponoszenie w kolejnych latach znaczących wydatków inwestycyjnych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji oraz Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły zostać przeznaczone na realizację inwestycji oraz jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie, wpływając pozytywnie na poziom wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących