Raport bieżący nr 20/2023


Wniesienie pozwu o zapłatę przez spółkę zależną Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. przeciwko Amon sp. z o. o.

31.03.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie wypowiedzenia umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „PEPKH”) oraz raportu bieżącego nr 26/2019 z 25 lipca 2019 r. w sprawie wyroku częściowego i wstępnego w postępowaniu wytoczonym przeciwko PEPKH przez Amon sp. z o.o. oraz raportu bieżącego nr 44/2022 z 17 listopada 2022 r. w przedmiocie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oddalającego apelację PEPKH, informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. PEPKH wniosła pozew o zapłatę przeciwko Amon sp. z o.o. („Amon”) do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Amon na rzecz PEPKH łącznej kwoty 61.576.284,89 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu. Na tę kwotę składają się:

- żądanie zapłaty kar umownych w kwocie 55.691.856,47 zł, naliczonych na podstawie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz PEPKH w dniu 23 grudnia 2009 r.;
- żądanie zapłaty odszkodowania w kwocie 5.884.428,42 zł z tytułu niewykonywania umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz PEPKH w dniu 23 grudnia 2009 r.

Wniesienie pozwu przez PEPKH wynika z faktu, że po dniu wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku (tj. po dniu 17 listopada 2022 r.) oddalającego apelację PEPKH, Amon, pomimo skierowania wezwania przez PEPKH, nie wykonał obowiązku wynikającego z prawomocnego wyroku poprzez przystąpienie do realizowania ww. umów z PEPKH. O treści wyroku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2022.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących