Raport bieżący nr 21/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie ugody

31.03.2023

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., nr 7/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., nr 14/2023 z dnia 7 marca 2023 r., nr 16/2023 z dnia 20 marca 2023 r. oraz nr 17/2023 z dnia 21 marca 2023 r., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2023 r. TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, „Zamawiający”) i konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. („RAFAKO”), MOSTOSTAL Warszawa S.A. („MOSTOSTAL Warszawa”) oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”) w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP zawarły ugodę („Ugoda”), która ustala sposób zakończenia kontraktu („Kontrakt”) na budowę bloku 910 MW w Jaworznie („Blok”) i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu, a także aneks do Kontraktu („Aneks do Kontraktu”).

Zgodnie z kluczowymi postanowieniami Ugody:

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem wejścia Ugody w życie, oświadczył, iż ogranicza wszystkie roszczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, związane bezpośrednio lub pośrednio z Kontraktem, w tym roszczenia wskazane w wezwaniu do Wykonawcy („Wezwanie”) opisanym w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. do kwoty 240 000 000 zł („Kwota Żądania”). Zamawiający oświadcza, iż Kwota Żądania jest mu należna z tytułu wskazanych w Wezwaniu roszczeń będących konsekwencją nienależytego wykonania Kontraktu.

W związku z powyższym oświadczeniem do dnia 17 kwietnia 2023 r. Zamawiający skieruje wobec gwarantów („Gwaranci”) żądanie zapłaty z gwarancji należytego wykonania Kontraktu („Gwarancja”) łącznej kwoty 240 000 000 zł w następujących kwotach wobec poszczególnych gwarantów:
a) 60 000 000 zł z Gwarancji udzielonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
b) 60 000 000 zł z Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
c) 60 000 000 zł Gwarancji udzielonej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polska S.A.,
d) 60 000 000 zł Gwarancji udzielonej przez mBank S.A.

Wypłacona kwota z Gwarancji pomniejszy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i Wykonawca nie będzie zobowiązany do jej uzupełnienia. Wykonawca zobowiązał się, że będzie wspomagać żądanie Zamawiającego, o którym mowa powyżej, i nie będzie podejmować ani wspierać jakichkolwiek działań mających na celu zablokowanie wypłaty przez gwarantów Kwoty Żądania.

Wypłata przez Gwarantów Kwoty Żądania w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r. wyczerpie wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy na podstawie lub w związku z Kontraktem i Zamawiający po otrzymaniu Kwoty Żądania w ww. terminie nie będzie uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w tym jakichkolwiek roszczeń w związku z realizacją Kontraktu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej lub prawnej, w tym w szczególności w związku z jakimikolwiek opóźnieniami, usterkami lub wadami, zaś Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za ich usunięcie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy odpowiedzialności przyjętej przez Strony wyraźnie na podstawie Ugody, w zakresie której to odpowiedzialności Strony będą uprawnione do dochodzenia wobec siebie ewentualnych roszczeń wynikających wprost z Ugody.

Faktyczna wypłata przez wszystkich Gwarantów kwot składających się na Kwotę Żądania na rzecz Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r. stanowi podstawę do zawarcia Ugody przez Zamawiającego oraz realizacji przez Zamawiającego jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy opisanych w pkt. 4 niniejszego raportu bieżącego. Bieg terminów do zapłaty kwot przewidzianych w pkt. 4 niniejszego raportu bieżącego ulegnie zawieszeniu do dnia otrzymania przez Zamawiającego faktycznej płatności pełnej Kwoty Żądania.

Pod warunkiem wejścia Ugody w życie oraz dokonania wypłaty Kwoty Żądania przez Gwarantów na rzecz Zamawiającego w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 roku, Strony zwalniają Gwarantów z jakiejkolwiek odpowiedzialności z Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu.

2. Rozliczenie wykonanych prac – Tytułem ugodowego rozliczenia prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Kontraktu do dnia zawarcia Ugody, Strony z chwilą podpisania Ugody dokonały odbioru i rozliczenia prac, które zostały wskazane w załączniku do Ugody. Zamawiający zapłaci kwotę 18 020 950,51 zł netto Wykonawcy jako wynagrodzenie za ww. prace, które to wynagrodzenie zostało ustalone w łącznej wysokości 32 542 295,19 zł netto, a które dla potrzeb wypłaty zostanie pomniejszonej o rozliczenie zaliczek oraz o kwotę zapłaconych faktur w łącznej wysokości 14 521 344,68 zł netto wskazanej w załączniku do Ugody („Wynagrodzenie Inwentaryzacyjne”). Rozliczenie kwoty wskazanej powyżej i zapłata Wynagrodzenia Inwentaryzacyjnego – łącznie z dotychczas już zapłaconym wynagrodzeniem Wykonawcy z Kontraktu – będzie oznaczało rozliczenie całości prac zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu i Wykonawca nie będzie realizować żadnych dalszych prac objętych Kontraktem. Rozliczenie prac i zapłata Wynagrodzenia Inwentaryzacyjnego będzie wyczerpywać roszczenia Wykonawcy z tytułu rozliczenia prac z Kontraktu, za wyjątkiem pozostałych roszczeń wynikających z Ugody.

3. Odszkodowanie UNIQA – Zamawiający i RAFAKO podejmą wszelkie starania celem zawarcia w najkrótszym możliwym terminie porozumienia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („UNIQA”) i InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w przedmiocie rozliczenia szkody wynikającej z awarii Bloku z dnia 9 lutego 2020 r. („Awaria”) i w ramach prowadzonego w tym zakresie postępowania likwidacyjnego, w następstwie którego UNIQA wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie („Odszkodowanie UNIQA”). Z tytułu udziału RAFAKO w Odszkodowaniu UNIQA, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania Odszkodowania UNIQA, zapłaci na rzecz RAFAKO kwotę 8 500 000 zł, a pozostała kwota przyznanego Odszkodowania UNIQA będzie stanowiła należność Zamawiającego.

W przypadku, w którym do dnia 30 czerwca 2023 r., na skutek działania lub zaniechania Zamawiającego (co nie obejmuje odmowy zawarcia trójstronnego porozumienia przez UNIQA), nie dojdzie do zawarcia trójstronnego porozumienia z UNIQA i InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Zamawiający zapłaci na rzecz RAFAKO w terminie do dnia 15 lipca 2023 r. kwotę 8 500 000 zł tytułem udziału RAFAKO w odszkodowaniu dotyczącym Awarii i w takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od UNIQA samodzielnie odszkodowania dotyczącego Awarii, a RAFAKO nie będą przysługiwały żadne dalsze roszczenia, w tym żadne roszczenia o uzupełnienie kwoty odszkodowania. Niniejsze postanowienie nie będzie miało zastosowania, jeśli odstąpienie od zawarcia porozumienia z UNIQA i InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group będzie następstwem zgodnej decyzji Zamawiającego i RAFAKO.

4. Nabycie aktywów projektu oraz dokumentacji projektowej – Zamawiający zobowiązał się nabyć od Wykonawcy określone w Ugodzie aktywa (m.in. części eksploatacyjne pozakontraktowe, dokumentację elektrofiltra i instalacji odsiarczania spalin oraz licencję do ww. dokumentacji, dokumentację obliczeniową kotła oraz licencję do ww. dokumentacji, aktywa placu po biurze budowy, serwera VPN) i zapłacić Wykonawcy łącznie kwotę 14 012 700 zł netto tytułem nabycia ww. aktywów obejmującą: 8 000 000 zł netto za przekazanie dokumentacji elektrofiltra i instalacji odsiarczania spalin, 2 250 000 zł netto za przekazanie dokumentacji obliczeniowej kotła, 2 000 000 zł netto tytułem dodatkowej zapłaty za kamień milowy 91c5, 787 700 zł netto z tytułu sprzedaży części przeznaczonych do eksploatacji i utrzymania Bloku, 625 000 zł netto z tytułu nabycia aktywów placu po biurze budowy, 250 000 zł netto z tytułu nabycia i przejęcia przez Zamawiającego serwera VPN wraz z danymi, oprogramowaniem i licencjami i 100 000 zł netto z tytułu zapłaty za części związane z naprawą młynów.

5. Zwolnienie podwykonawców z zakazu współpracy z Zamawiającym – RAFAKO i E003B7 sp. z o.o. wyraziły zgodę na korzystanie przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Zamawiającego, z podwykonawców i dalszych podwykonawców zaangażowanych w realizację Kontraktu w zakresie prac i usług dotyczących Bloku, w tym jego eksploatacji, remontów, optymalizacji, modernizacji, strojenia, prób, testów oraz przyszłych awarii.

6. Rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami – RAFAKO i E003B7 sp. z o.o. zinwentaryzowały wedle swojej najlepszej wiedzy wszystkie roszczenia podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) związane z realizacją Kontraktu („Roszczenia”). E003B7 sp. z o.o. zagwarantowała Zamawiającemu, że wszystkie wymagalne na dzień wejścia w życie Ugody Roszczenia zostaną zaspokojone w terminie 14 dni od podpisania Ugody (za wyjątkiem roszczeń spornych), a Roszczenia które będą stawały się wymagalne po dacie wejścia w życie Ugody będą należycie płacone w terminach ich wymagalności. Roszczenia sporne będą regulowane najpóźniej następnego dnia po uprawomocnieniu się orzeczenia bądź powstania innego tytułu wykonawczego. W celu realizacji tych działań Zamawiający zapłaci E003B7 sp. z o.o., po dniu wejścia w życie Ugody, zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 10 000 000 zł netto, które E003B7 sp. z o.o. wykorzysta w celu doprowadzenia do wygaśnięcia roszczeń podwykonawców.

7. Gwarancje techniczne – z dniem wejścia w życie Ugody wygasają wszelkie gwarancje techniczne i rękojmia w stosunku do przedmiotu Kontraktu.

8. Zrzeczenie się roszczenia o gwarancję zapłaty – z chwilą rozwiązania Kontraktu Wykonawca cofa żądanie wystawienia i doręczenia przez Zamawiającego gwarancji zapłaty zgodnie z art. 649(1) k.c., doręczone Zamawiającemu w dniu 15 grudnia 2022 r., a Zamawiający wyraża zgodę na cofnięcie przedmiotowego oświadczenia, wobec czego Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie będzie zobowiązany do doręczenia Wykonawcy gwarancji zapłaty, o której mowa w art. 649(1) k.c.

9. Zmiana Kontraktu i rozwiązanie Kontraktu w części niewykonanej – Strony ograniczyły zakres przedmiotowy Kontraktu do prac dotychczas zrealizowanych i postanowiły, że z chwilą podpisania Ugody Kontrakt uległ rozwiązaniu w niewykonanej części. Z chwilą wejścia w życie Ugody wygasa wszelka odpowiedzialność Wykonawcy związana z Kontraktem, w szczególności gwarancja i rękojmia w stosunku do przedmiotu Kontraktu oraz ustaje wszelka odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie usterki, uszkodzenia i wady Bloku, w tym również te pojawiające się po dniu zawarcia Ugody. Na mocy Aneksu do Kontraktu, Strony uzgodniły ostateczną cenę Kontraktu na kwotę 4 658 972 354,86 zł netto. Rozwiązanie Kontraktu będzie skutkować ustaniem wszystkich zobowiązań Stron wynikających z Kontraktu (za wyjątkiem zobowiązania do zachowania poufności oraz zobowiązań, które wygasną z chwilą wejścia Ugody w życie).

10. Zrzeczenie się roszczeń – z chwilą wejścia w życie Ugody rozliczenia przewidziane w Ugodzie zaspokajają wszelkie wzajemne roszczenia Stron związane z realizacją Kontraktu. Strony zrzekają się wzajemnie wszelkich roszczeń, powstałych w związku z okolicznościami, które wystąpiły do dnia zawarcia Ugody. Strony zobowiązały się nie dochodzić roszczeń podlegających zrzeczeniu w przyszłości niezależnie od tytułu prawnego lub podstawy faktycznej i prawnej.

W szczególności:

a) Zamawiający zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do RAFAKO, MOSTOSTAL Warszawa i E003B7 sp. z o.o., w tym w szczególności roszczeń wskazanych w wezwaniu skierowanym do Wykonawcy (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z 11 stycznia 2023 r.), z zastrzeżeniem otrzymania Kwoty Żądania,
b) Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności roszczeń wskazanych w wezwaniu skierowanym do Zamawiającego (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2023 z 13 stycznia 2023 r.), które to zrzeczenie się nie dotyczy roszczeń Wykonawcy o zapłatę kwot wynikających z Ugody,
c) RAFAKO i E003B7 sp. z o.o. zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Emitenta, w tym w szczególności roszczeń wskazanych w wezwaniu skierowanym do Emitenta (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2023 z 13 stycznia 2023 r.) i w tym zakresie składają oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się roszczeń (z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci wejścia Ugody w życie).

11. Z uwagi na rozwiązanie Kontraktu, uzgodnione w Ugodzie, Zamawiający potwierdził, że zrzeczenie się roszczeń obejmuje również prawa i roszczenia przysługujące Zamawiającemu w związku z eksploatacją Bloku, w tym z tytułu gwarancji lub rękojmi w stosunku do uszkodzeń, wad i usterek, które ujawnią się po dniu zawarcia Ugody, a także prawa i roszczenia związane z poziomem wydajności Bloku i osiąganiem gwarantowanych parametrów technicznych Bloku. W tym względzie całość roszczeń Zamawiającego wyczerpuje Kwota Żądania, a Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za dalsze funkcjonowanie Bloku i jego parametry. Strony wyłączają wszelkie obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakichkolwiek gwarancji, w tym gwarancji co do realizowanych dostaw, a wszystkie udzielone dotychczas gwarancje wygasają.

12. Zatwierdzenie Ugody przez Sąd – Strony będą podejmować wszelkie działania celem uzyskania zatwierdzenia Ugody przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Wniosek o zatwierdzenie Ugody zostanie złożony przez Zamawiającego niezwłocznie po wejściu Ugody w życie.

Ugoda zawiera ważne i wykonalne zobowiązania Stron niezależnie od tego, czy zostanie zatwierdzona przez Sąd, a nawet niezależnie od tego, czy w ogóle zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie Ugody przez Sąd. Zatwierdzenie Ugody przez Sąd nie jest warunkiem wejścia Ugody w życie.

13. Warunki zawieszające – Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu się warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”).

Warunki Zawieszające obejmują:

a) uzyskanie, do dnia 20 kwietnia 2023 r., przez Zamawiającego, RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. oraz MOSTOSTAL Warszawa zgód korporacyjnych na zawarcie Ugody i na warunki w niej wyrażone, przy czym w zakresie RAFAKO zgody korporacyjne będą rozumiane jako zgoda Zarządu RAFAKO, Rady Nadzorczej RAFAKO, jak również oświadczenie MS Galleon GmbH lub zawarcie przez RAFAKO z MS Galleon GmbH porozumienia o dalszym zainteresowaniu MS Galleon GmbH kontynuowaniem procesu inwestorskiego RAFAKO, o którym mowa w raporcie bieżącym RAFAKO nr 17/2023 z dnia 3 marca 2023 r,
b) uzyskanie, do dnia 20 kwietnia 2023 r., przez RAFAKO zgody nadzorcy sądowego RAFAKO na zawarcie Ugody i warunki w niej wyrażone,
c) podjęcie przez Walne Zgromadzenia RAFAKO, w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r., wszystkich uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO wskazanych w raporcie bieżącym RAFAKO nr 23/2023 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 17 kwietnia 2023 r.,
d) zawarcie, w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r., porozumienia między Zamawiającym, RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. i Gwarantami w przedmiocie wypłaty Kwoty Żądania,
e) zawarcie, w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r., porozumienia pomiędzy RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. i Gwarantami w przedmiocie wzajemnych rozliczeń RAFAKO, SP E003B7 sp. z o.o. i Gwarantów, a także akceptacji Ugody przez Gwarantów, przy czym wejście w życie Ugody i tego porozumienia będzie warunkowane zawarciem przez RAFAKO z Ignitis Grupe AB lub podmiotami zależnymi od tej spółki ugody dotyczącej rozliczenia wzajemnych roszczeń tych stron w związku z projektem i sporem, o którym mowa w raporcie bieżącym RAFAKO nr 60/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
f) uzyskanie przez Zamawiającego od Gwarantów, w terminie do 25 kwietnia 2023 r., płatności Kwoty Żądania.

Strony uzgodniły, że będą dążyły do spełnienia Warunków Zawieszających w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż do dnia 25 kwietnia 2023 r. Za zgodą wszystkich Stron termin spełnienia Warunków Zawieszających może zostać przedłużony. W przypadku braku zgody na przesunięcie terminu spełnienia Warunków Zawieszających, Ugoda nie wejdzie w życie za wyjątkiem postanowień wyraźnie oznaczonych jako wchodzące w życie i stające się skuteczne wraz z podpisaniem Ugody lub wraz z innym zdarzeniem wskazanym w Ugodzie.

Warunek Zawieszający, o którym mowa w pkt 13 lit c) niniejszego raportu zastrzeżony jest na korzyść RAFAKO. RAFAKO może do dnia 24 kwietnia 2023 r. złożyć pozostałym sygnatariuszom Ugody oświadczenie o uchyleniu tego Warunku Zawieszającego, co będzie miało taki skutek, jakby warunek ten wystąpił. Pozostałe Warunki Zawieszające zostały zastrzeżone na korzyść wszystkich sygnatariuszy Ugody i ich ewentualne uchylenie wymaga zgody wszystkich sygnatariuszy Ugody.

W przypadku niespełnienia się któregokolwiek z Warunków Zawieszających, Strony nie są związane postanowieniami Ugody, a w szczególności nie zrzekają się wzajemnie roszczeń.

Niezależnie od powyższego, z dniem podpisania Ugody wchodzą w życie i stają się wykonalne postanowienia dotyczące w szczególności: wyrażenia przez RAFAKO i E003B7 sp. z o.o. zgody na korzystanie przez Zamawiającego z podwykonawców i dalszych podwykonawców, obowiązku rozliczenia Wynagrodzenia Inwentaryzacyjnego, rozwiązania Kontraktu w części niewykonanej, zrzeczenia się roszczenia o gwarancję zapłaty, obowiązki Stron w zakresie doprowadzenia do spełnienia się Warunków Zawieszających oraz inne wskazane wprost w Ugodzie jako skuteczne przed dniem wejścia w życie Ugody.

O wejściu Ugody w życie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących