Raport bieżący nr 22/2023


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

13.04.2023

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 2(1) i 5, art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 maja 2023 r. na godz. 10:00 w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących