Raport bieżący nr 24/2023


Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniami akcjonariuszy

19.04.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 maja 2023 r. następujących punktów:

1) od Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie umieszczenia punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.”,

2) od KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) żądanie umieszczenia punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, polegającej na dodaniu następujących punktów: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.” oraz „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, które oznacza się odpowiednio jako punkty 16 i 17.

Jednocześnie dotychczasowy punkt 16 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako punkt 18.

Minister Aktywów Państwowych w uzasadnieniu wskazał, że dokonanie zmiany Statutu Spółki ma na celu dostosowanie jego postanowień do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

KGHM wskazał w uzasadnieniu, iż umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ww. punktu umożliwi KGHM, jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownych wniosków umożliwiających poddanie pod głosowanie uchwał mających na celu dokonanie zmian w obecnym składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2022”, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2022 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym do niniejszego raportu załącza się nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Patryk Demski - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących