Raport bieżący nr 25/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - podpisanie aneksu do ugody z dnia 31 marca 2023 r.

24.04.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2023 r. TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, „Zamawiający”) i konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. („RAFAKO”), MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (łącznie: „Wykonawca”, Zamawiający i Wykonawca łącznie jako „Strony”) podpisały aneks nr 1 („Aneks”) do ugody zawartej w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP („Ugoda”), która ustala sposób zakończenia kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu. O zawarciu Ugody Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Na mocy Aneksu Strony postanowiły zmodyfikować warunek zawieszający opisany w punkcie 13 lit. e) raportu bieżącego Emitenta nr 21/2023 w sposób określony poniżej.

Dotychczasowe brzmienie ww. warunku:

„zawarcie porozumienia pomiędzy RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. i Gwarantami w przedmiocie wzajemnych rozliczeń RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. i Gwarantów, a także akceptacji Ugody przez Gwarantów, przy czym wejście w życie Ugody i tego porozumienia będzie warunkowane zawarciem przez RAFAKO z Ignitis Grupe AB lub podmiotami zależnymi od tej spółki ugody dotyczącej rozliczenia wzajemnych roszczeń tych stron w związku z projektem i sporem, o którym mowa w raporcie bieżącym RAFAKO nr 60/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.”

Nowe brzmienie warunku:

„zawarcie porozumienia pomiędzy RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. i Gwarantami w przedmiocie wzajemnych rozliczeń RAFAKO, E003B7 sp. z o.o. i Gwarantów, a także akceptacji Ugody przez Gwarantów;”

Termin na spełnienie przedmiotowego warunku (do dnia 24 kwietnia 2023 r.) i pozostałe warunki Ugody pozostają bez zmian.

Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, warunkami zawieszającymi Ugody pozostającymi do spełnienia są warunki, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 21/2023 w punkcie 13 lit. d)-f). O wejściu w życie Ugody Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących