Raport bieżący nr 26/2023


Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - wejście w życie ugody

25.04.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2023 r. TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna Emitenta) otrzymała kwotę 240 000 000 zł wypłaconą przez gwarantów z gwarancji należytego wykonania kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co stanowiło ostatni pozostający do spełnienia warunek zawieszający określony w ugodzie („Ugoda”) zawartej pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. i konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A., MOSTOSTAL Warszawa S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. O zawarciu Ugody oraz aneksu nr 1 do Ugody Emitent informował w raportach bieżących nr 21/2023 z 31 marca 2023 r. i 25/2023 z 24 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających Ugody i tym samym o wejściu Ugody w życie z dniem dzisiejszym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących