Raport bieżący nr 27/2023


Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na 10 maja 2023 r. zgłoszony przez akcjonariusza

05.05.2023

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 5 maja 2023 r. otrzymał od Skarbu Państwa, tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 10 maja 2023 r. („ZWZ”) dotyczący punktu 16. porządku obrad ZWZ: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A”. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących