Raport bieżący nr 28/2023


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2023 r.

09.05.2023

TAURON Polska Energia S.A. przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON za I kwartał 2023 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2023 r.:

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 15 863 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
2 229 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 286 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 186 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 458 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 145 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 697 mln zł
Zysk brutto: 1 392 mln zł
Zysk netto: 988 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 780 mln zł
Dług netto na 31 marca 2023 r.: 13 861 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2023 r.: 3,2x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2023 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,66 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,24 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,84 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,53 TWh
Produkcja ciepła: 4,42 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,36 TWh


Przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 30 maja 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących