Raport bieżący nr 29/2023


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

10.05.2023

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 maja 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Emitent informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących