Raport bieżący nr 31/2023


Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A.

17.05.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z 10 maja 2023 r. TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 17 maja 2023 r. otrzymała postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 15 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. („Statut”) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2023 r.
Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących