Raport bieżący nr 32/2023


Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TAURON Polska Energia S.A.

23.05.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z 17 maja 2023 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. („Statut"), TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 maja 2023 r. i wpisane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 maja 2023 r.

Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących