Raport bieżący nr 33/2023


Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.

15.07.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z 23 lipca 2021 r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”) TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. otrzymał od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych propozycję niewiążącego dokumentu („Dokument”) podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji spółki TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta, „TW”) celem utworzenia NABE („Transakcja”).

Dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji TW, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia Transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia zadłużenia TW wobec Emitenta.

Wartość przedsiębiorstwa TW (Enterprise Value) została ustalona według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 r.

Na wartość transakcji składają się dwa elementy: cena za akcje TW („Cena Sprzedaży”) oraz wartość zadłużenia TW w stosunku do Emitenta, które będzie podlegało spłacie.

Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji TW za Cenę Sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Emitenta zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji TW przez Skarb Państwa („Dzień Zamknięcia”). Emitent informuje, że według stanu na dzień 30 września 2022 r. zadłużenie stanowiło kwotę 6 326 mln zł (kwota ta stanowi kapitał pożyczkowy plus naliczone odsetki do dnia 30 września 2022 r.). Zadłużenie do Dnia Zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu TW wobec Emitenta na kapitał własny TW.

Część zadłużenia TW wobec Emitenta w kwocie 2 120 mln zł podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od Dnia Zamknięcia, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70% długu. W pozostałej części zadłużenie TW wobec Emitenta istniejące na Dzień Zamknięcia ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach Transakcji, którego uruchomienie ma nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od Dnia Zamknięcia.

Pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dotyczących uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na Cenę Sprzedaży.

Dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Emitent przeprowadzi szczegółową analizę Dokumentu i będzie on przedmiotem negocjacji Emitenta ze Skarbem Państwa, których celem będzie uzgodnienie i podpisanie Dokumentu, z zastrzeżeniem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych. Z Dokumentu wynika, że Transakcja zostanie przeprowadzona tylko w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi następującymi spółkami: TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., Energa S.A.

Uzgodniony i podpisany przez strony Dokument będzie podstawą do złożenia przez Ministra Aktywów Państwowych do Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie akcji TW posiadanych przez Emitenta.

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Wytwarzanie S.A. jest wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. W skład TAURON Wytwarzanie S.A. wchodzi 5 elektrowni węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 4,1 GW. TAURON Wytwarzanie S.A. jest ponadto właścicielem następujących spółek zależnych: TAURON Serwis sp. z o.o., BIOEKO Grupa TAURON sp. z o.o., Łagisza Grupa TAURON sp. z o.o., które prowadzą działalność pomocniczą do podstawowej działalności TAURON Wytwarzanie S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących