Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej.

09.08.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 9 sierpnia 2023 r. Emitent otrzymał decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim (wyłączna strefa ekonomiczna) ("Decyzja") oznaczonym jako obszar 43.E.1 na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej („Pozwolenie”), o które wnioskowała PGE Baltica 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Emitent posiada 44,96 proc. udziałów w PGE Baltica 4 sp. z o.o., a pozostałe 55,04 proc. udziałów należy do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego Pozwolenia, wyniesie ok. 1 GW.

Decyzja nie jest ostateczna. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Decyzji stronom postępowania przysługuje prawo skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy. Intencją Emitenta jest poinformowanie w trybie kolejnych raportów bieżących jedynie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez Decyzję przymiotu ostateczności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących