Raport bieżący nr 36/2023


Uzyskanie zgód korporacyjnych dotyczących transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A.

10.08.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z 23 lipca 2021 r. w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”) oraz raportu bieżącego nr 33/2023 z 15 lipca 2023 r. w sprawie otrzymania propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie S.A. („TW”) („Transakcja”), TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. pozyskano niezbędne zgody korporacyjne na warunki brzegowe określone w dokumencie podsumowującym warunki Transakcji oraz na podwyższenie kapitału własnego TW o kwotę 652 mln zł i na objęcie przez Emitenta nowo wyemitowanych akcji TW. Pokrycie podwyższenia kapitału własnego TW nastąpi poprzez potrącenie (konwersję) części istniejącego zadłużenia TW wobec Emitenta.

W uzasadnieniu podjętej decyzji Emitent wskazuje, iż sprzedaż wytwórczych aktywów węglowych jest zgodna z obowiązującą strategią Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. („Strategia”). Strategia ukierunkowana jest na transformację Grupy TAURON w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

O kolejnych istotnych etapach procesu Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących