Wyniki testów na utratę wartości aktywów

14.11.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 14 listopada 2023 r. zostały zakończone analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2023 r.

Emitent wskazuje, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2023 r. zidentyfikowano przesłanki, które mogły wskazywać na utratę wartości aktywów w segmencie Wytwarzanie wynikające w szczególności z:
- wzrostu udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce powodującego obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych,
- spadku realizowanych i prognozowanych poziomów rynkowych cen energii elektrycznej,
- spowolnienia gospodarczego, wpływającego na obniżenie wartości krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przeprowadzone na dzień 30 września 2023 r. testy na utratę wartości nie wykazały zasadności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych Grupy Kapitałowej Emitenta w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy 2023 r.

W odniesieniu do wyniku jednostkowego TAURON Polska Energia S.A. Emitent wskazuje, że przeprowadzone w ramach testów na utratę wartości analizy wykazały zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta) o kwotę 788 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku finansowego brutto Emitenta za okres 9 miesięcy 2023 r. o 788 mln zł.

Obniżenie wartości bilansowej pożyczek nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 r. (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących