Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za 9 miesięcy 2023 r. i III kwartał 2023 r.

14.11.2023

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 14 listopada 2023 r. zakończył prace w zakresie szacowania wstępnych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za 9 miesięcy 2023 r i III kwartał 2023 r.

Poniżej Emitent przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy za 9 miesięcy 2023 r. i III kwartał 2023 r., uwzględniające w szczególności fakt rozpoznania rezerwy, o której mowa poniżej.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 9 miesięcy 2023 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 38 624 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
5 471 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 3 426 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 321 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 085 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 456 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 3 825 mln zł
Dodatnie różnice kursowe: 44 mln zł
Zysk brutto: 3 015 mln zł
Zysk netto: 2 263 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 887 mln zł
Dług netto na 30 września 2023 r.: 10 673 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2023 r.: 1,6x

(b) III kwartał 2023 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 11 063 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
1 197 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 096 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 45 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 128 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: (91) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 640 mln zł
Ujemne różnice kursowe: 165 mln zł
Zysk brutto: 489 mln zł
Zysk netto: 387 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 022 mln zł

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 9 miesięcy 2023 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 38,27 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 37,31 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 8,98 TWh, w tym z OZE: 1,17 TWh
Produkcja ciepła: 6,73 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 22,46 TWh

(b) III kwartał 2023 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,28 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 11,99 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,68 TWh, w tym z OZE: 0,30 TWh
Produkcja ciepła: 0,52 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,05 TWh

Ponadto Emitent informuje, iż znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy TAURON w III kwartale 2023 r. miało rozpoznanie rezerwy w segmencie Sprzedaż w łącznej wysokości 536 mln zł spowodowane wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną („Rozporządzenie”), co przełożyło się na obniżenie wyniku EBITDA Grupy TAURON za III kwartał 2023 r. w tej samej wysokości. Rozporządzenie wprowadziło mechanizm obniżenia kwoty zobowiązań gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 rok po spełnieniu jednego z warunków określonych w Rozporządzeniu. O szacowanym wpływie Rozporządzenia na wyniki finansowe Grupy TAURON Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2023 z 29 września 2023 r.

Emitent zastrzega, iż przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 22 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem


Zobacz więcej raportów bieżących