Raport bieżący nr 9/2024


Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2024 r.

31.01.2024

Zgodnie z §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 – 27 marca 2024 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 – 27 marca 2024 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2023 – 27 marca 2024 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 22 maja 2024 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 11 września 2024 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 20 listopada 2024 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, Spółka zamieści odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową lub jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej i skróconą informacją dodatkową, w związku z czym Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego w formie odrębnych raportów jednostkowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących