Raport bieżący nr 10/2024


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

05.02.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa oświadczenia o:

- odwołaniu z dniem 5 lutego 2024 r., na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, Pani Teresy Famulskiej ze składu Rady Nadzorczej Emitenta.

W oświadczeniu nie wskazano przyczyn odwołania.

- powołaniu z dniem 5 lutego 2024 r., na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, Pana Piotra Leonarda Kołodzieja w skład Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Kołodziej nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył również, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Kołodziej spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Piotr Kołodziej

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie elektroenergetyki (Politechnika Śląska), systemów mikrokomputerowych (Politechnika Śląska) oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnik Vattenfall Executive Management Program (programu szkoleniowego dla wyższej kadry zarządzającej Vattenfall) w Sztokholmie.

Kolejno pracował: w latach 1970-1996 w Zakładzie Energetycznym Gliwice, w latach 1996-2001 w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym S.A. jako członek zarządu odpowiedzialny za sprawy techniczne i handel energią elektryczną, w latach 2001-2007 w Vattenfall Distribution S.A. jako prezes zarządu, w latach 2002-2009 w Vattenfall Poland jako członek rady dyrektorów, w latach 2009-2011 w Vattenfall Europe AB jako członek zarządu, w latach 2008-2012 w TAURON Dystrybucja GZE S.A. jako prezes zarządu, gdzie stworzył wysoko efektywną organizację, zorientowaną na potrzeby klienta, osiągającą wysokie oceny benchmarkingowe Customer Satisfaction Index w Vattenfall oraz wysokie wskaźniki zaangażowania pracowników.

W latach 2012-2015 pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Dystrybucja S.A., gdzie między innymi zrealizował kilkadziesiąt projektów reorganizacyjnych, restrukturyzacyjnych, optymalizacji procesów, wdrożenia systemów informatycznych.

Od października do grudnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. strategii i rozwoju. Od stycznia do kwietnia 2016 r. był doradcą zarządu TAURON Polska Energia S.A., a od maja 2016 r. do lutego 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora wykonawczego ds. zarządzania majątkiem.
W latach 2017-2021 pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o., a od 2022 r. jest doradcą zarządu Smart EPC Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących