Korekta raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

08.02.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

Korekta treści raportu bieżącego polega na zastąpieniu zdania:

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę TAMEH Czech s.r.o., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 r. powziął informację o wydaniu w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Ostrawie postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki TAMEH Czech s.r.o.”

następującym zdaniem:

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie niewypłacalności przez spółkę TAMEH Czech s.r.o., TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 r. powziął informację o wydaniu w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Ostrawie postanowienia o ogłoszeniu niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o.”

Ponadto dokonuje się odpowiedniej modyfikacji tytułu raportu bieżącego poprzez zastąpienie zdania:
„Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TAMEH Czech s.r.o.”

następującym zdaniem:

„Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu niewypłacalności TAMEH Czech s.r.o.”

Korekta raportu bieżącego podyktowana została otrzymaniem w dniu 8 lutego 2024 r. od Zarządu TAMEH Holding Sp. z o.o. („TAMEH Holding”) pisma, w którym TAMEH Holding wyjaśnił, iż w dniu 19 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Ostrawie wydał postanowienie o ogłoszeniu niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o., a nie – jak wskazano w korespondencji z TAMEH Holding, na podstawie której został sporządzony raport bieżący nr 49/2023 z 22 grudnia 2023 r. – postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki TAMEH Czech s.r.o.

Rozbieżność wynikała z różnic w regulacjach w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obowiązujących w Republice Czeskiej w stosunku do regulacji w tym zakresie obowiązujących w Polsce. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Republice Czeskiej stan niewypłacalności, w którym znalazła się spółka TAMEH Czech s.r.o. stwierdzany jest przez sąd. Rozwiązaniem niewypłacalności jest upadłość lub restrukturyzacja, co do których nie podjęto jeszcze decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Rybacki - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zobacz więcej raportów bieżących