Raport bieżący nr 11/2024


Odwołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

13.02.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 13 lutego 2024 r. następujących Członków Zarządu Emitenta:

1) Pana Pawła Szczeszka, Prezesa Zarządu,
2) Pana Patryka Demskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
3) Pana Bogusława Rybackiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
4) Pana Tomasza Szczegielniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
5) Pana Artura Warzochy, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie delegowania od dnia 14 lutego 2024 r. Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pani Karoliny Muchy-Kuś do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Emitenta w okresie do dnia powołania nowego Prezesa Zarządu, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące, licząc od dnia delegowania.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Karolina Mucha-Kuś nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Karolina Mucha-Kuś oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o Członku Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Emitenta, dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pani Karolina Mucha-Kuś jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Energetyki Jądrowej oraz Rynku Gazu Ziemnego na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, Smart City, e-mobility, rynku energii, zrównoważonego rozwoju, koopetycji. Kierownik międzynarodowych projektów badawczych. Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykłada również na uniwersytetach w Europie (Hiszpania, Czechy).

Z branżą energetyczną związana od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów i inwestycji w sektorze energetycznym, w tym w obszarach dystrybucji i handlu (Vattenfall, TAURON) oraz w administracji publicznej (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) w obszarach: e-mobility, w tym w wykorzystaniu wodoru w transporcie publicznym, grup zakupowych (energii, gazu), dotacji celowych, w tym programów ograniczania niskiej emisji, czy cyfryzacji administracji publicznej (platforma otwartych danych).

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących