Raport bieżący nr 12/2024


Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

29.02.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 7 marca 2024 r. następujące osoby do składu Zarządu Emitenta VII wspólnej kadencji:

1. Pana Grzegorza Lota na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Pana Piotra Gołębiowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
3. Pana Michała Orłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju,
4. Pana Krzysztofa Surmę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2023 r. VI wspólnej kadencji Zarządu Emitenta Rada Nadzorcza, przed podjęciem wyżej wymienionych uchwał, podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 6 marca 2024 r. ze składu Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Pana Krzysztofa Surmy – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

W związku z powołaniem wyżej wymienionych osób do składu Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 6 marca 2024 r. czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Emitenta przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej – Panią Karolinę Muchę-Kuś, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2024.

Ponadto Emitent powziął informację o złożeniu przez Pana Grzegorza Lota w dniu 29 lutego 2024 r. rezygnacji ze skutkiem na dzień 6 marca 2024 r. z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Mając powyższe na uwadze Pan Grzegorz Lot oświadczył, że z dniem powołania (7 marca 2024 r.) na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta nie będzie prowadził innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TAURON Polska Energia S.A. oraz nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Gołębiowski, Pan Michał Orłowski oraz Pan Krzysztof Surma nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wszyscy powołani Członkowie Zarządu oświadczyli, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o powołanych Członkach Zarządu w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.


Grzegorz Lot
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od ponad 27 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą, jest ekspertem m. in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów.

Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. W latach 2020-2022 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. oraz równocześnie Członka Zarządu Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.

W latach 2012-2019 związany z Grupą TAURON, jako Wiceprezes Zarządu w TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz Dyrektor Wykonawczy ds. Klienta w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 1997-2012 pracował w spółkach należących do Grupy Vattenfall m. in. jako Kierownik Działu Rozwoju, Kierownik Działu Planowania i Strategii Personalnej, Kierownik Projektu, Dyrektor ds. Obsługi Klientów, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu.

Jest Członkiem Rady Nadzorczej spółek Park Śląski S.A. oraz ITEO S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Dystrybucja Serwis sp. z o.o., Vattenfall Customer Services Poland sp. z o.o., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., GZE Serwis sp. z o.o./ Vattenfall Network Services Poland sp. z o.o., INFONET – GZE sp. z o.o., Rejon Energetyczny Gliwice sp. z o.o., OBRÓT Gliwice – GZE sp. z o.o.


Piotr Gołębiowski
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Międzynarodowe Studia Podyplomowe Menadżersko-Marketingowe na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, program Strategiczna Akademia Przywództwa organizowany przez ICAN Institute oraz studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Od 28 lat związany z sektorem energetycznym, specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z hurtowym i detalicznym handlem na rynkach energii, transakcjami zabezpieczającymi aktywa (hedging) oraz zarządzaniem ryzykiem w energetyce.

Od 2012 r. związany z Grupą TAURON, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółkach TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (2012-2016), Dyrektora Wykonawczego ds. Obrotu w TAURON Polska Energia S.A. (2016-2019), Członka Zarządu TAURON Czech Energy s.r.o. (2018-2019), a od 2019 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Portfelem w TAURON Polska Energia S.A.

W latach 2006-2011 zatrudniony w Vattenfall Sales Poland jako Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa, a następnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Portfela Energii i Cenotwórstwa.

W latach 1995-2005 pracował w spółkach Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., gdzie zajmował stanowiska m.in. Kierownika Działu Zarządzania Popytem, Kierownika Działu Cenotwórstwa, Wicedyrektora ds. Rozwoju Produktów, Kierownika Działu Cenotwórstwa i Taryf.

Od 2019 r. Pan Piotr Gołębiowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o., a w 2022 r. pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.


Michał Orłowski
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku zarządzanie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość spółek. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Od ponad 10 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada bogate doświadczenie m. in. w zakresie przygotowywania strategii biznesowych, oceny projektów inwestycyjnych i rozwojowych, procesach fuzji i przejęć, due diligence, a także tworzenia biznesplanów dla wielu firm z Europy Środkowej oraz Bliskiego Wschodu.

Od listopada 2021 r. do 2024 r. zatrudniony w The Boston Consulting Group, ostatnio na stanowisku Principal.

W latach 2016-2021 pracował w TAURON Polska Energia S.A., zajmując stanowiska m.in. Dyrektora Wykonawczego ds. Fuzji, Przejęć i Dezinwestycji, Zastępcy Dyrektora Wykonawczego ds. Inwestycji oraz Kierownika Zespołu Analiz i Oceny Projektów. W latach 2014-2016 pracował w The Boston Consulting Group, a w latach 2013-2014 był analitykiem rynku w Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. w obszarze optymalizacji produkcji, zarządzania paliwami i handlu energią.

Pan Michał Orłowski był członkiem rad nadzorczych w spółkach TAURON Ciepło sp. z o.o. i TAURON Nowe Technologie S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach: Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Nowe Technologie S.A.


Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Od 22 lat związany z sektorem energetycznym. Zrealizował projekt centralizacji obszaru finansowego i ubezpieczeń w Grupie TAURON, uczestniczył w pozyskiwaniu finansowania dla Grupy TAURON o łącznej wartości ponad 35 mld zł, brał udział w realizacji strategicznych projektów realizowanych przez Grupę TAURON, m. in. w projekcie zbycia aktywów wydobywczych, projekcie nabycia farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz transakcji nabycia aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. od Grupy Vattenfall.

Od sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A.
Od maja 2021 r. do sierpnia 2021 r. pracował jako Dyrektor Pionu Finansów, a od 2009 r. do maja 2021 r. jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami/Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A.

Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy TAURON zajmował m. in. następujące stanowiska: Prezes Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Wiceprezes Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Dyrektor Generalny TAURON Sweden Energy AB (2014-2019), Prezes Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009).

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

Od września 2021 r. Pan Krzysztof Surma pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TAMEH Holding sp. z o.o., a od lutego 2024 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki. Zasiadał również w radach nadzorczych następujących spółek: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o., TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., Magenta Grupa TAURON sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., PKE Broker sp. z o.o.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) i 5) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących