Raport bieżący nr 13/2024


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

06.03.2024

W związku z otrzymanym w dniu 5 marca 2024 r. drogą elektroniczną od KGHM Polska Miedź S.A., akcjonariusza reprezentującego 10,39 proc. kapitału zakładowego TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”), żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 399 § 1, art. 401 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 kwietnia 2024 r. na godz. 12:00, w hotelu Novotel Katowice Centrum w Katowicach przy al. Roździeńskiego 16 (sala konferencyjna – parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących