Raport bieżący nr 15/2024


Wpływ niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o. na wyniki finansowe TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON

15.03.2024

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2023 z 14 grudnia 2023 r., nr 49/2023 z 22 grudnia 2023 r. oraz nr 48/2023/K i 49/2023/K z 8 lutego 2024 r. TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „TAURON”) informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. zakończył analizy dotyczące wpływu ogłoszenia przez Sąd Okręgowy w Ostrawie niewypłacalności spółki TAMEH Czech s.r.o. („TAMEH Czech”) na wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent wskazuje, że właścicielem 100 proc. udziałów w TAMEH Czech jest TAMEH Holding sp. z o.o. („TAMEH Holding”) - spółka współzależna od Emitenta, w której Emitent posiada 50 proc. udziałów. Pozostałe 50 proc. udziałów należy do spółek z Grupy Kapitałowej ArcelorMittal.

Udział w Grupie Kapitałowej TAMEH Holding jest ujmowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym TAURON metodą praw własności zgodnie z MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Zgodnie z Polityką Rachunkowości TAURON udział w odpisach z tytułu utraty wartości majątku niefinansowego spółek współzależnych nie wpływa na EBITDA Grupy TAURON, natomiast udział w odpisach na aktywa finansowe, w tym należności, spółek współzależnych ma wpływ na EBITDA Grupy TAURON (przez EBITDA Emitent rozumie wynik EBIT powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe).

Udziały w TAMEH Holding wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON są ujmowane wg ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON analizy wykazały zasadność obniżenia wyceny inwestycji w TAMEH Holding za rok 2023, co wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego Grupy TAURON za 2023 r. o 487 mln zł (za IV kwartał 2023 r. o 582 mln zł) oraz obniżenie wyniku EBITDA Grupy TAURON za 2023 r. o 179 mln zł (za IV kwartał 2023 r. o 274 mln zł). Obniżenie wyceny TAMEH Holding wynika głównie z konieczności rozpoznania, z uwagi na niewypłacalność TAMEH Czech, udziału w odpisach na należności TAMEH Czech od Liberty Ostrava a.s. oraz udziału w odpisach z tytułu utraty wartości niefinansowego majątku trwałego TAMEH Czech, rozpoznanych na zasadach zgodnych z Polityką Rachunkowości TAURON.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON analizy wykazały obniżenie wyceny udziałów w TAMEH Holding o 212 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku brutto TAURON za 2023 r. i IV kwartał 2023 r. o 212 mln zł (brak wpływu na EBITDA i EBIT).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny wpływ niewypłacalności TAURON Czech na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe TAURON zostanie przedstawiony w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym TAURON Polska Energia S.A. za 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących