Raport bieżący nr 16/2024


Wyniki testów na utratę wartości aktywów oraz zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wyniki finansowe za 2023 r.

20.03.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 20 marca 2024 r. zostały zakończone analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2023 r.

Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Wytwarzanie, na które mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:
- spadek realizowanych i prognozowanych poziomów rynkowych cen energii elektrycznej,
- utrzymująca się niższa generacja energii elektrycznej w źródłach opalanych węglem kamiennym.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta na 31 grudnia 2023 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w ramach działalności segmentu Wytwarzanie w wysokości 23 mln zł, co wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT) Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 r. o 23 mln zł.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta na 31 grudnia 2023 r. przeprowadzone w ramach testów na utratę wartości analizy wykazały zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta) o kwotę 429 mln zł, co wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego brutto Emitenta za 2023 r. o 429 mln zł.

Wartość powyższych odpisów i obniżenie wartości bilansowej pożyczek nie będą miały wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta (przez wynik EBITDA Emitent rozumie wynik operacyjny EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Dodatkowo, w trakcie prac nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2023 r., Emitent zidentyfikował zasadność ujęcia w sprawozdaniach skutków finansowych następujących zdarzeń o charakterze jednorazowym:

- w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2023 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność ujęcia odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów paliwa węglowego w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. (segment Wytwarzanie) w wysokości 176 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 r. o 176 mln zł (brak wpływu na EBITDA). Ujęcie odpisu jest pochodną sytuacji rynkowej, tj. znaczącego spadku rynkowych cen paliwa węglowego na przełomie 2023 i 2024 roku, co w konsekwencji, uwzględniając zapisy MSR 2 Zapasy, przełożyło się na konieczność obniżenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wartości zapasu węgla zakupionego przez TAURON Wytwarzanie S.A. w ramach prowadzonego w latach 2022-2023 procesu kontraktacji węgla,

- w odniesieniu do skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta przeprowadzone analizy uwzględniające prognozy przyszłych przepływów pieniężnych wykazały zasadność zwiększenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu - Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Zmiana wartości godziwej tych pożyczek w 2023 r. wpłynęła na zwiększenie skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego brutto Emitenta za 2023 r. o 151 mln zł (brak wpływu na EBITDA i EBIT).

Łącznie wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2023 poprzez obniżenie wyniku finansowego brutto o 278 mln zł (brak wpływu na EBIT).

Łącznie wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON za rok 2023 poprzez obniżenie wyniku EBIT o 199 mln zł oraz obniżenie wyniku finansowego brutto o 48 mln zł.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów na utratę wartości aktywów i wysokość odpisów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących