Raport bieżący nr 17/2024


Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.

20.03.2024

TAURON Polska Energia S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego TAURON Polska Energia S.A., skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2023 i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 9/2024 z 31 stycznia 2024 r. pierwotna data publikacji tych raportów była ustalona na 27 marca 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących