Raport bieżący nr 18/2024


Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

25.03.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 r. otrzymał oświadczenie Pana Leszka Koziorowskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 2 kwietnia 2024 r.

Pan Leszek Koziorowski uzasadnił ww. rezygnację umożliwieniem powołania pełnego składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 3 kwietnia 2024 r. w związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących