Raport bieżący nr 19/2024


Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

27.03.2024

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) zwołanym na dzień 3 kwietnia 2024 r. Emitent informuje, że w dniu 26 marca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Emitenta – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatur Pana Michała Hulboja (Hulbój) oraz Pana Leszka Koziorowskiego na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy zawodowe załączone przez akcjonariusza do zgłoszenia oraz oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących