Raport bieżący nr 20/2024


Otrzymanie od KGHM Polska Miedź S.A. kandydatur na Członków Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.

28.03.2024

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) zwołanym na dzień 3 kwietnia 2024 r. („NWZ”) Emitent informuje, że w dniu 28 marca 2024 r. otrzymał od KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) - akcjonariusza reprezentującego 10,39 proc. kapitału zakładowego Emitenta, zgłoszenie kandydatur Pani Beaty Kisielewskiej oraz Pana Krzysztofa Tkaczuka na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że wraz ze zgłoszeniem kandydatur, o których mowa powyżej, KGHM przekazał projekty uchwał dotyczące punktu 8 porządku obrad NWZ: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Życiorysy zawodowe załączone przez akcjonariusza do zgłoszeń, oświadczenia kandydatów oraz projekty uchwał NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących