Raport bieżący nr 21/2024


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 r. i IV kwartał 2023 r.

28.03.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za 2023 r. i IV kwartał 2023 r.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 2023 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 50 715 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
6 145 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 3 528 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 431 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 377 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 568 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 3 394 mln zł
Dodatnie różnice kursowe: 299 mln zł
Zysk brutto: 2 302 mln zł
Zysk netto 1 678 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 4 364 mln zł
Dług netto na 31 grudnia 2023 r.: 12 974 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2023 r.: 2,1x

(b) IV kwartał 2023 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 12 091 mln zł
EBITDA:
674 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 102 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 110 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 292 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 112 mln zł

EBIT (strata operacyjna): (431) mln zł
Dodatnie różnice kursowe: 255 mln zł
Strata brutto: (713) mln zł
Strata netto: (585) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 477 mln zł


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 2023 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 51,30 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 49,94 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 12,67 TWh, w tym z OZE: 1,67 TWh
Produkcja ciepła: 10,35 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 30,75 TWh

(b) IV kwartał 2023 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,03 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,62 TWh
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,68 TWh, w tym z OZE: 0,51TWh
Produkcja ciepła: 3,62 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,31 TWh


Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej TAURON za 2023 r., którego publikację zaplanowano na 18 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących