Raport bieżący nr 22/2024


Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

03.04.2024

W załączeniu do niniejszego raportu TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 3 kwietnia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Emitent informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że podczas obrad NWZ nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Prucnal - Dyrektor Wykonawczy ds. Organów Spółki


Zobacz więcej raportów bieżących