Raport bieżący nr 30/2024


Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2024 r.

09.05.2024

TAURON Polska Energia S.A. przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON za I kwartał 2024 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2024 r.:

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 9 320 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):
1 541 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 622 mln zł
- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 229 mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 292 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 335 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 988 mln zł
Zysk brutto: 732 mln zł
Zysk netto: 531 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 847 mln zł
Dług netto na 31 marca 2024 r.: 12 122 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2024 r.: 2,2x


Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2024 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,65 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,26 TWh)
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,21 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,54 TWh
Produkcja ciepła: 4,40 PJ
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,40 TWh


Przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2024 r., który zostanie opublikowany 22 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Michał Orłowski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju


Zobacz więcej raportów bieżących