Raport bieżący nr 31/2024


Otrzymanie zawiadomienia od Helikon Investments Limited w związku z wymogiem art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej

11.05.2024

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2024 r. otrzymała od Helikon Investments Limited z siedzibą w Londynie zawiadomienie złożone na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym posiadane przez Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV („Helikon”) instrumenty finansowe, o stanie posiadania których przez ten fundusz Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r., w dniu 9 maja 2024 r. osiągnęły liczbę odpowiadającą ponad 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce, tj. 5,0012% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, na dzień 9 maja 2024 r., Helikon posiadał instrumenty finansowe łącznie uprawniające do 7,2876% ogólnej liczby głosów w Spółce, z czego 5,0012% ogólnej liczby głosów w Spółce (87 648 415 głosów) dotyczyło innych niż akcje instrumentów finansowych (cash settled equity swaps), a 2,2864% ogólnej liczby głosów (40 071 012 głosów) dotyczyło akcji Spółki.

Oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Grzegorz Lot - Prezes Zarządu
Piotr Gołębiowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu


Zobacz więcej raportów bieżących